Ingredient Name: frying oil
Title
Mozzarella sticks